تأثیر پیش‌تیمار بذور با میدان مغناطیسی بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیکی دان‌سیاه تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهر کرد

10.22124/jms.2019.3585

چکیده

به‌منظور حفظ محیط زیست و بهبود رشد گیاه تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی در سال 1394 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار بر بذر دان‌سیاه (Guizotia abyssinica (L.F) Cass) در گلخانه پژوهشی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. پیش تیمار فیزیکی بذر به‌صورت قرارگیری بذرها در شدت‌های مختلف میدان مغناطیسی شامل صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی‌تسلا (در مدت زمان 5 دقیقه) به‌عنوان عامل اول و دور آبیاری در سه سطح 2، 4 و 6 روز به‌عنوان عامل دوم در نظر گرفته شد. تاثیر شدت میدان مغناطیسی، تنش خشکی و اثرات متقابل آن‌ها بر تمامی صفات مورد بررسی معنی‌دار بود. بیشترین وزن خشک ریشه در شدت میدان 150 میلی‌تسلا تحت دور آبیاری 2 روز، بیشترین وزن خشک برگ، طول ریشه و تعداد گل در شدت میدان 100 میلی‌تسلا به‌ترتیب تحت دور آبیاری 2، 2 و 6 روز، بیشترین محتوای کلروفیل a و (a+b) و کاروتنوئیدها در شدت میدان 50 میلی‌تسلا تحت دور آبیاری 6 روز، بیشترین محتوای کلروفیل b در شدت میدان 150 میلی‌تسلا تحت دور آبیاری 4 روز و کمترین محتوای مالون دی‌آلدئید در شدت میدان 200 میلی‌تسلا تحت دور آبیاری 2 روز حاصل شدند. بیشترین تعداد گل (به‌عنوان مهم‌ترین شاخص موثر در افزایش عملکرد) برای دور آبیاری 2 و 4 روز در شدت میدان‌ 200 میلی‌تسلا و برای دور آبیاری 6 روز در شدت میدان‌های 50 و 100 میلی‌تسلا به‌دست آمد. به‌طور کلی می‌توان گفت اعمال میدان مغناطیسی با شدت‌های ملایم می‌تواند در بهبود شرایط تنش موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of seed pretreatment with magnetic field on some morpho-physiological characteristics of Niger under drought stress conditions

نویسندگان [English]

  • Samaneh Hoseini
  • Mohammad Rafiei Alhoseini
  • Parto Roshandel
  • Mohammad Moradi
University of Shahrekord
چکیده [English]

In order to protect environment and improve plant growth under drought stress conditions, an experiment was conducted as factorial in a completely randomized design with three replications on Niger )Guizotia abyssinica (L.F) Cass( seed at the research greenhouse of Shahrekord University in 2015. Physically pre-treatment as a seed placement in different magnetic field intensities including 0, 50, 100, 150 and 200mT (at 5 minutes time) as the first factor and  irrigation intervals at three levels of 2, 4 and 6 days as the second factor were considered. The effect of magnetic field, drought stress and their interaction were significant on all of the evaluated characteristics. The maximum root dry weight in 150mT field intensity under 2 days irrigation intervals, the maximum leaf dry weight, root length and number of flower in 100mT field intensity under 2 and 6 days irrigation intervals, respectively, the maximum content of chlorophyll a and (a+b) and carotenoids in 50mT field intensity under 6 days irrigation intervals, the maximum content of chlorophyll b in 150mT field intensity under 4 days irrigation intervals and minimum malondialdehyde content in 200mT field intensity under 2 days irrigation intervals were obtained. The maximum number of flowers (as the most important index on increasing yield) were obtaind at 200mT fields intensity for 2 and 4 days and at 50 and 100mT fields intensity for 6 days irrigation intervals. In general, it can be said application of magnetic field with moderate intensities can alleviate stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation interval
  • Magnetic field intensity
  • Malondialdehyde
  • Photosynthetic pigments