تاثیر پرایمینگ و تنش اسمزی بر جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک و چرخه‌ی گلی اکسیلات در بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل کراس 704

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

10.22124/jms.2019.3588

چکیده

به­منظور بررسی اثر انواع پرایمینگ بر میزان فعالیت آنزیم­های چرخه گلی اکسیلات و هیدرولیتیک بذر ذرت (هیبرید SC704) تحت تنش اسمزی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 1393 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفت. تیمارهای آزمایش، شامل 4 سطح تنش اسمزی ایجاد شده با پلی­اتیلن گلایکول (0، 3-، 6- و 9- بار) و 5 سطح پرایمینگ (شاهد، هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ، هورمو­پرایمینگ و اسید آسکوربیک) با سه تکرار بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر متقابل تیمار تنش اسمزی و پرایمینگ بر تمام صفات اندازه­گیری شده به جز درصد جوانه­زنی و ایزوسیترات لیاز معنی­دار بود. در سطح بدون تنش بالاترین سرعت جوانه­زنی (556/17بذر در روز) مشاهده شد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم­های آمیلاز (43/4 واحد بر میلی­گرم پروتئین)، لیپاز (2/73 واحد بر میلی­گرم پروتئین) و پروتئاز (3/2071 واحد بر میلی­گرم پروتئین) درتیمار هورمون پرایمینگ و سطح بدون تنش به دست آمد. کم­ترین میزان فعالیت آنزیم آمیلاز (1/3 واحد بر میلی­گرم پروتئین) در تیمار اسموپرایمینگ و سطح خشکی 9- بار بود، در حالی که کم­ترین میزان فعالیت آنزیم­های لیپاز (36/60 واحد بر میلی­گرم پروتئین) و پروتئاز (1949 واحد بر میلی­گرم پروتئین) در تیمار پرایمینگ شاهد و سطح خشکی 9- بار مشاهده شد. بالاترین میزان فعالیت مالات سنتاز (7/2 واحد بر میلی­گرم پروتئین) در تیمار هورمون پرایمینگ و خشکی شاهد و کم­ترین آن (88/1 واحد بر میلی­گرم پروتئین) در خشکی 9- بار در پرایمینگ شاهد به دست آمد. با افزایش شدت تنش، سرعت جوانه­زنی بذر و فعالیت آنزیم­ها کاهش یافت. در شرایط تنش، پرایمینگ بذر با استفاده از اسید جیبرلیک تا حد زیادی موجب تحمل و جلوگیری از کاهش فعالیت آنزیم­های هیدرولیتیک و چرخه­ی گلی اکسیلات در بذر ذرت گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of priming and osmotic stress on the germination and activity of hydrolytic and glyoxylate cycle enzymes of hybrid maize (Zea mays L.) SC704 seed

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Roghayeh Khatami
  • Mohammad Sedghi
  • Raoof Seyed Sharifi
University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

This study was conducted as a factorial experiment to evaluate the effect of seed priming and osmotic stress on the activity ofhydrolytic and glyoxylate cycle enzymesin maize based on completely randomized design in  2012 at College of Agriculture, the University of Mohaghegh Ardabili. Treatments were four levels of osmotic stress originated from PEG 6000 (0, -3, -6 and -9 bar) and five levels of priming (Control, hydropriming, osmopriming, hormone priming and ascorbic acid) in three replications . The results showed that interaction of drought stress and priming was significant on all traits except of Germination Percentage and  isocitratelyase activity (only single effect of osmotic stress and priming was significant). The highest germination rate (17.556 seed day-1) observed in control drought. The highest activity of amylase, lipase and protease (4.43, 73.2 and 2071.3 unit mg-1 protein, respectively) observed in hormone priming and non-stress conditions. The lowest amylase activity (3.1 unit mg-1 protein) was related to osmo-priming and -9 bar drought while the lowest activity of lipase and protease (60.36 and 1949 unit mg-1 protein, respectively) observed in -9 bar drought in non-primed seeds. The highest activity of malate synthase (2.7 unit mg-1protein) observed in hormone priming and non-stress conditions, but the lowest activity (1.88 unit mg-1 protein) was related to -9 bar drought stress and non-primed seeds. Increase in the severity of stress decreased the germination rate and the activity of enzymes. Seed priming with gibberellic acid caused to resistance to drought conditions and prevention of decrease in the activity of hydrolytic and glyoxylate cycle enzymes in maize seeds

کلیدواژه‌ها [English]

  • maize
  • Germination rate
  • hydrolytic enzymes
  • glyoxylate cycle