اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

10.22124/jms.2019.3592

چکیده

به­منظور بررسی اثر محیط رشد پایه مادری بر استقرار گیاهچه و بنیه بذرهای جو (Hordeum vulgare L.) رقم ترکمن، پس از انبارداری طبیعی، آزمایش مزرعه­ای به­صورت طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار اجرا گردید. تیمار­های رطوبتی شامل: آبیاری کامل، تنش متوسط (قطع آبیاری در مرحله گلدهی) و تنش شدید (قطع آبیاری از گلدهی تا برداشت)، و تیمارهای کودی شامل شاهد (بدون کود)، کود زیستی، کود ورمی کمپوست، کود شیمیایی، تلفیقی از کود زیستی با شیمیایی و کود ورمی کمپوست با شیمیایی بود که بر پایه مادری اعمال شد. بنیه بذر پس از پنج سال انبارداری طبیعی با استفاده از آزمون‌های بنیه و هدایت الکتریکی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد انبارداری، درصد ظهور گیاهچه در مزرعه را کاهش داد. درصد ظهور گیاهچه در بذرهایی که تحت تنش خشکی تولید شدند پس از انبارداری کاهش یافت. درحالی­که گیاهانی که تحت تنش کم‌آبی متوسط رشد کردند و کود تلفیقی ورمی کمپوست به همراه کود شیمیایی دریافت کرده بودند در زمان کم (25/8 روز) بیش­ترین درصد ظهور گیاهچه در مزرعه (8/99) را داشتند، با این حال نتایج بنیه بذر و استقرار گیاهچه قبل و بعد از انبارداری نشان داد که جوانه زنی توده­های بذری که تلفیقی از کود شیمیایی و زیستی دریافت کردند و تحت تنش کم­آبی متوسط و شدید رشد کردند در طی انبارداری کاهش نیافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of maternal plant growth environment of barley (Hordeum vulgare L.) seed vigore after warehouse storage

نویسندگان [English]

  • Nasrin Sadat Eisanezhad
  • Saeideh Maleki Farahani
  • AliReza Rezazadeh
Shahed University
چکیده [English]

To evaluate the effect of maternal plant growth environment on the establishment and seed vigor of barley (Hordeum vulgare L. cv.Torkaman) after the warehouse storage, an experiment was conducted factorial y based on complete randomized block design in three replications. The irrigation treatments, included full irrigation, moderate stress (witholding flowering stage) and severe stress (witholding from flowering to harvest), and fertilizer treatments includedcontrol (without fertilizer), bio-fertilizer, organic fertilizer, chemical fertilizer, combination of bio-fertilizer with the chemical fertilizer and combination of organic fertilizer with chemical fertilizers. Seed vigor were measured after five years storage. The drought stress imposed on the mother plant reduced the seedling field emergence after storage, while the plants under moderate drought stress which received the integrated fertilizing system of vermicompost and chemicalfertilizer , in short time (8.25) had the highest seedling field emergence (99.8), although results of the seed vigor and seedling establishment  befor and after storage indicated that germination of the seeds which recieved biological fertilizer alongwith  chemical and grew under mild and severe water stress did not reduce after storage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Storage
  • Drought stress
  • Integrated fertilizer
  • Barley seed
  • Establishment