دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-120 

مقاله مروری: تحلیلی بر تلفات بذری در سامانه های فرآوری و تولید بذر گندم

صفحه 113-121

10.22124/jms.2017.2253

حمیدرضا گازر؛ ارژنگ جوادی؛ عادل واحدی؛ محمد یونسی؛ آیدین حمیدی