گروه ‏بندی ژنوتیپ ‏های برنج بر اساس مؤلفه‏ های جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه تحت شرایط تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

3 استادیار پژوهش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران


عنوان مقاله [English]

Grouping of rice genotypes on the germination and seedling growth under salinity stress condition

نویسندگان [English]

  • Kosar Mousavi 1
  • Zahra Khodarahmpour 2
  • Abdolali Gilani 3