تأثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی بذر کتان روغنی (Linum usitatisimum L) تحت تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران


عنوان مقاله [English]

Effect of seed priming with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on germination components of flaxseed (Linum usitatisimum L.) under salinity stress

نویسندگان [English]

  • Mehdi Aghighi Shahverdi 1
  • Hojjat Attaei Somagh 2
  • Behnam Mamivand 3
  • Sharifeh Habibipour 1
  • Milad Hemati 4