تأثیر پرایمینگ بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ماش (Vigna radiata) (اکوتیپ شوشتر) تحت شرایط تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رامین اهواز

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رامین اهواز


عنوان مقاله [English]

The effect of priming on the germination and growth of the Vigna radiata (Shushtar ecotype) seeding under salinity stress

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbasi Bideli 1
  • Alireza Ebdali Mashhadi 2