دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-93 

مقاله پژوهشی

تأثیر کودهای زیستی پتا بارور و بارور 2 بر رشد، عملکرد و کیفیت سیب‌زمینی حاصل از بذر حقیقی

صفحه 1-16

10.22124/jms.2023.7671

جابر پناهنده ینگجه؛ هادی نصرآبادی؛ محمدرضا ساریخانی؛ مینا امانی