دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-96 
اثر مصرف کودهای آلی و شیمیایی بر رشد، عملکرد و محتوای روغن بذر گیاه خارمقدس (Cnicus benedictus L.)

صفحه 19-29

10.22124/jms.2023.7681

فرزانه قاسملو؛ غلامرضا محسن آبادی؛ مجید آقاعلیخانی؛ مسعود اصفهانی؛ مجید مجیدیان؛ مهدی عیاری نوش آبادی


تاثیر مدت زمان پیش تیمار آب مقطر بر شاخصهای جوانه زنی و بیوشیمیایی بذرهای زوال یافته کوشیا (Kochia scoparia L. Schard)

صفحه 51-62

10.22124/jms.2023.7683

حسین رضا روحی؛ فرشاد کولیوند؛ شبنم غلامی؛ نرگس جوادزاده؛ علیرضا شاهبداغلو؛ ریحانه تهذیبی؛ حوریه ابوالحسنی قزاآن؛ کیمیا یادگاری