دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-93 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر عصاره آبی سان‌همپ (Crotalaria juncea) و یولاف (Avena sativa L.) بر جوانه‌زنی علف‌هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis)

صفحه 1-19

10.22124/jms.2023.7605

فاطمه احمدنیا؛ علی عبادی؛ مسعود هاشمی؛ اکبر قویدل؛ محمدتقی آل‌ابراهیم