ارزیابی مدل‌‌‌های رگرسیون خطی و غیرخطی برای توصیف واکنش ظهور گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik) به دما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی شیروتم

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار مجتمع آموزش عالی شیروان


عنوان مقاله [English]

Evaluation of linear and nonlinear regression models to describe response of emergence to temperature in lentil (Lens culinaris Medik. )

نویسندگان [English]

  • Samaneh Rohban 1
  • Ghorbanali Rasam 2
  • Benyamin Torabi 3
  • Asghar Khoshnod Yazdi 4