تاثیر پرایمینگ با اسیدآسکوربیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی-اکسیدان در بادرشبویه (.Dracocephalum moldavica L ) تحت تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد


عنوان مقاله [English]

The effect of seed priming by ascorbic acid on germination traits and activity of some antioxidant enzymes in moldavian balm )Dracocephalum moldavica L.( under salt stress

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sheykh-abolhasani 1
  • Parto Roshandel 2
  • Seif-Allah Fallah 1