کلیدواژه‌ها = کاتالاز
اثر پرایمینگ با اسید آسکوربیک بر بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی و تحرک ذخایر غذایی بذرهای پیر شده ذرت

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-60

10.22124/jms.2022.6151

صغری قهرمانی؛ محمد صدقی؛ سیده رقیه خاتمی؛ فاطمه احمدنیا؛ محمد گودرزی


مطالعه خصوصیات جوانه‌زنی، بیوشیمیایی و آنزیمی گندم‌سیاه (Fagopyrum esculentum Moench) تحت تأثیر تنش خشکی و شوری

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 33-46

10.22124/jms.2018.2933

مهدی عقیقی شاهوردی؛ آرزو پراور؛ مجتبی قاسم زاده؛ عاطفه نوابی