اثر زوال بر تغییرات آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی و غیر آنزیمی و خصوصیات بیوشیمیایی بذرهای جو رقم والفجر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد بروجرد

چکیده

این تحقیق به­منظور بررسی اثر طول مدت زوال تسریع­شده بر فعالیت آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی و غیرآنزیمی و نیز خصوصیات بیوشیمیایی بذرهای جو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در تابستان سال 1394 به­صورت کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتور مورد مطالعه عبارت بود از طول مدت زوال تسریع­شده در 5 سطح شامل تیمار شاهد و زوال مصنوعی یک، دو، سه، چهار و پنج روزه. صفات اندازه‏گیری­شده شامل، درصد جوانه‏زنی، هدایت الکتریکی و بررسی فعالیت آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی و غیر آنزیمی بودند. نتایج تجزیه واریانس داده‏ها نشان داد اثر زوال بر صفات درصد جوانه‏زنی بذور، هدایت الکتریکی، قندهای محلول، پروتئین محلول، پرولین، اسید آسکوربیک، آنزیم کاتالاز، پروکسیداز و آسکوربات پروکسیداز معنی‏دار بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد با افزایش تعداد روزهای زوال درصد جوانه‏زنی بذرهای جو کاهش و تولید مالون‏دی­آلدئید و پراکسید هیدروژن و هدایت الکتریکی محلول در برگیرنده بذور افزایش می‏یابد. تولید قندهای محلول و پروتئین محلول به­ترتیب تا سه و دو روز افزایش یافته و از آن به بعد کاهش پیدا کرد. محتوای پرولین با افزایش مدت زوال تا دو روز روند افزایشی داشته و از آن به بعد روند کاهشی به خود گرفت، ولی روند تولید اسید آسکوربیک در بذرهای زوال یافته با افزایش روزهای زوال کاهشی بود و تولید آن در تیمارهای زوال یک تا چهار روز بالاتر از تیمار شاهد بود. زوال سبب تغییر در میزان آنزیم‏های کاتالاز، پروکسیداز و آسکوربات پروکسیداز شد. با افزایش شدت زوال مصنوعی تا سه روز فعالیت آنزیم‏های کاتالاز و تا دور روز فعالیت آنزیم‏های پروکسیداز و آسکوربات پروکسیداز افزایش یافته و از آن به بعد روند فعالیت آن­ها کاهشی بود. شدت‏های پایین زوال مصنوعی نسبت به شدت‏های بالاتر خسارت کم­تری را به سیستم آنتی­اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی وارد نمود ولی با افزایش شدت زوال مصنوعی تا 5 روز تجمع گونه‏های فعال اکسیژن بر این سیستم‏های آنتی‏اکسیدانی غلبه نمود. در این شرایط خسارت به بذرها افزایش یافت که در نهایت منجر به کاهش قوه نامیه بذرها و کاهش درصد جوانه‏زنی آن­ها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of aging on enzymatic and non-enzymatic antioxidant changes and biochemical characteristics in barley (Hordeum vulgare L.) seeds cv. Valfajr

نویسنده [English]

  • Morad Shaban
چکیده [English]

This study was laid out to study the effect of accelerate aging duration onenzymatic and non-enzymatic antioxidant activity and biochemical characteristics of barley (Hordeum vulgare L.) seeds in Islamic Azad University, Boroujerd branch, at 2015 summer, that laid out in completely randomized design with four replications. Treatments included 5 accelerated ageing days (control and 1, 2, 3, 4 and 5 days). Results of analysis of variance showed that effect of ageing on germination percentage, electrical conductivity, soluble sugar, soluble protein,proline, acid ascorbic, catalase, peroxidase and ascorbat peroxidase enzymes were significant. Mean comparison results showed that, increase of ageing duration decreased germination percentage of barley seeds but, Malondialdeid, H2O2 content and electrical conductivity were increased. Soluble sugar and soluble protein were increased until 3 and 2 aging days respectively then decreased. With increasing of aging levels until two days proline content increased then decreased but, ascorbic acid production procedure was decreasing and ascorbic acid production in 1-4 ageing days was more than control. Ageing changed catalase, peroxidase and ascorbat peroxidase amount. With increasing of aging levels until 3 days catalase activity increased and until 2 days peroxidase and ascorbat peroxidase activity were increased then decreased. Lower ageing levels induced enzymatic and non-enzymatic damaging less than higher ageing levels but, with increasing of accelerated ageing until 5 days reactive oxygen species accumulation over come on these antioxidant systems. In this condition seed damage increased that laid to decrease of vigor and seed germination percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Proline
  • Barley
  • Catalase
  • Malondialdeid and electrical conductivity