تاثیر تنش شوری ناشی از کلریدسدیم بر برخی ویژگی‌های رشدی و فعالیت آنزیم‏ های آنتی ‏اکسیدان بذر دو اکوتیپ کاسنی (Cichorium intybus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

به­منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه‏زنی بذر، رشد اولیه و فعالیت آنزیم‏های آنتی‏اکسیدان دو اکوتیپ کاسنی (Cichorium intybus) پژوهشی به­صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه‏ طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال 1392 در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل ترکیبی از پنج سطح مختلف تنش شوری (آب شهر (62/0 به عنوان شاهد)،3 ،6، 9 و 12 دسی‏زیمنس بر متر) از نمک کلرید سدیم و دو اکوتیپ سیاه و سفید کاسنی بودند. نتایج نشان داد که تنش شوری و افزایش شدت آن درصد و سرعت جوانه‏زنی بذرها را در هر دو اکوتیپ کاهش داد. در هر دو اکوتیپ بیشترین جوانه‏زنی (100 درصد) در محلول آب شهر و3 دسی‏زیمنس بر متر و کمترین جوانه‏زنی (37 درصد) در غلظت 12 دسی‏زیمنس بر متر مشاهده شد. کمترین طول ریشه­چه (2/14 میلی­متر) و کمترین طول ساقه­چه (45/12 میلی­متر) در بذرهایی دیده شد که تحت تیمار شوری 12 دسی­زیمنس بر متر  قرار گرفته بودند. تأثیر تنش شوری بر میزان فعالیت آنزیم‏های آنتی‏اکسیدان نشان داد که با افزایش سطح تنش شوری میزان فعالیت آنزیم‏ها افزایش یافت. بیشترین فعالیت این آنزیم، 42/502 در واحد وزن تر مربوط به بذرهای با شوری 12 دسی­زیمنس بر متر­ و­ کمترین فعالیت آن (01/301 در واحد وزن­ تر) در تیمار شاهد مشاهده شد اما در اکوتیپ سیاه، آنزیم پراکسیداز با افزایش غلظت شوری از 9 به 12 دسی‏زیمنس بر متر کاهش یافت. همچنین تحمل به شوری در اکوتیپ‏ سیاه با فعالیت آنزیم‏های آنتی‏اکسیدان به­ویژه کاتالاز رابطه مثبتی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of NaCl salt stress on some growth traits and antioxidant enzymes in two chicory (Cichorium intybus) seed ecotypes

نویسندگان [English]

  • Kimiya Ghanaatiyan 1
  • Hossein Sadeghi 2
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of salt stress on seed germination, early growth and antioxidant enzymes activity of Chicory ecotypes (Cichorium intybus) a factorial experiment was conducted based on completely randomized design with four replications at College of Agriculture, Shiraz University in 2013. The treatments were included five salinity levels [tap water (0.62), 3, 6, 9, 12 dS m-1] of sodium chloride and chicory ecotypes (Black and White). The results showed that germination rate and germination percentage were decreased in both ecotypes with increment of salinity severity. In both ecotypes, the highest germination (100%) was observed in tap water and 3 dS m-1 and the lowest germination (37%) was obtained at 12 dS m-1. The lowest root (14.2 mm) and shoot length (12.45mm) was obtained at 12 dS m-1 respectively. The effect of salt stress on antioxidant enzyme activity was significant, so that those were enhanced with increment of salt stress; however, increasing in salinity level from 9 to 12 dS m-1 was associated with reduction in peroxidase activity in Black ecotype. The results of this study revealed that the White species was more affected by increasing in salt concentration, so it had more sensitivity salt stress. The salt tolerance also had a positive relationship with the antioxidant enzymes activities in Black ecotype, especially for catalase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalase
  • Chicory
  • Root length
  • Seed germination