بررسی خلوص ژنتیکی محموله‌های بذری غلات تولیدی استان فارس در کرت‌های کنترلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمات تحقیقات و آموزش کشاورزی

2 کارشناس

چکیده

کرت‌های کنترلی با هدف بررسی خلوص ژنتیکی محموله‌های بذری تولیدی کشور تشکیل می­گردند. به منظور بررسی وضعیت محموله­های بذری غلات، تولیدی (سال 89-88) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس و شرکت های خصوصی تولید بذر استان فارس، نمونه بذر به دست آمده از هر یک از محموله­های بذری در کرت‌های کنترلی به مساحت24  متر مربع (24 خط به فاصله 20 سانتی متر و طول 6 متر) ودرنظرگرفتن 5 سانتی مترفاصله بین بوته‌ها، در سال 88 و در منطقه داراب فارس، کشت شدند. تجزیه و تحلیل های آماری به تفکیک طبقات مختلف بذری (پرورشی، مادری و گواهی شده)، ارقام مختلف( چمران، یاواروس، بهرنگ، شیرودی، لاین آ، اس- 83-3، جو نیمروز، بهار، پیشتاز و بم)، و به تفکیک هر کرت، انجام گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که برنامه کنترل وگواهی بذر استان فارس در سال زراعی 89-88 در هر سه طبقه بذری (پرورشی، مادری و گواهی شده)  روند مناسبی داشته و به ترتیب از طبقه گواهی شده (در گندم نان و دوروم و جو) به سمت طبقات بالاتر (مادر و پرورشی) این تشابه گروه ها و خلوص طبقات از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند. همچنین در ارتباط با رقم­ها آن­طور که در این سال مشاهده گشت رقم­های قدیمی­تر در چرخه تکثیر بذر (مانند چمران و یاواروس) از وضعیت مناسب تری نسبت به برخی ارقام جدید چون بهرنگ برخوردار بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic purity evaluation of cereal seeds produced in Fars province in control Plots

نویسندگان [English]

  • Marzieh Dehghan 1
  • Iman Mahmoudi 2
  • Siavash Karimi 2
چکیده [English]

Control plots are being accomplished to evaluate seed purity and seedborn diseases of seed lots produced in the country. To evaluate 498 wheat seed lots in three groups of breeder, basic and certified seed, the seed samples were cultivated in control plots (24 m2, 24 row, 20cm space and 6 m, 5cm space between plants). To avoid spike deformation, weed was controlled by hand (without the herbicide application). Statistical analysis on different seed groups (breeder, basic, certified) and cereal cultivars (Chamran, Yavaroos, Behrang, Shiroodi, Line A. S-83-3, Nimrooze barelyو Bahar, Pishtaz, and Bam) showed that the seed purity in all thre groups followed the same trend. In all three seed groups, the highest purity was observed in breeder seeds while a lower purity was observed in the basic and certified seeds, respectively. The highest purity was observed in the older varieties of CHAMRN and YAVAROUS among the cereal cultivars. This is while a lower purity was measured in the new cultivars like BEHRANG.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed certification and control
  • Seed classes
  • Seed purity
  • Wheat and barley cultivars
Asghari, A.,( 1994). Evaluation of genetic diversion of Iran international plant gene banrelation to Giography location and continent. Msc thesisT faculty of Agriculture.Tarbiat Modarres University (In Persian).
Bezar, H. J., P. D. Hadfield (1982). Identification of New Zealand Wheat Cultivars. Crop Research Division, D.S.I.R., Christchurch, NZ, 39 pp.
Ghaderi, A., E. H. Everson. & C. E. Cress (1980). Classification of environments and genotypes in wheat. Crop Science. 20: 707-710.
Gray D. 1983. Improving the quality of vegetable seeds. Span. 26(1): 4-9.
Hervey-Murray, C. G.(1980). The Identification of Cereal Varieties." CambridgeUniversity,Press,187 pp, GB
International seed federation (2007). The seed industry plays an increasingly vital role in the global pursuit of sustainable growth, ISF world seed congress.
Mohammadi, S., 2007. Analysis of molecular data in genetic diversion evaluation.. key paper of 9th agriculture and plant breeding congress. 5 to 7 shahrivar 1385. Tehran university, Abooreyhan, pp. 96-117.(In Persian).
Murphy, J. P., T. S. Cox. & D. M. Rodgers.(1986). Cluster analysis of red winter wheat cultivars based upon coefficients of parentage. Crop Science. 26: 672-676.
Noori, F., Moradi, A., Askari, S., Rajabi, R., 2014. Evaluation of cereal seed part in control plot. Passive defense congress in agricultural part.(1392, Tehran, Iran).
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). OECD SEED SCHEMES,
Guidelines for control plot tests and field inspection of seed crops.
Sharafi zade, M., Noorinejad, H.,(2014). Evaluation of cereal seed (wheat and barely) part in control plot. Passive defense congress in agricultural part. (1392, Tehran, Iran).
Sneller, C. H.(1994). Pedigree analysis of elite soybean lines. Crop Science. 34: 1515-1522.