بررسی تأثیرتیمارهای سرمایی و محرک رشد اسید جیبرلیک برشکست خواب غده‌چه (مینی‌تیوبر) سیب‌زمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور کرج

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

به منظور بررسی اثر اسید جیبرلیک و شوک سرمایی بر شکست خواب غده­چه (مینی­تیوبر) سیب­زمینی رقم آگریا، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه عبارت از 1. کاربرد و عدم کاربرد اسید جیبرلیک (0 و 1000 پی­پی­ام) و 2. شوک سرمایی با دمای 2 درجه سانتیگراد (بدون سرما، یک ­هفته سرما، دو هفته سرما، سه هفته سرمای متوالی و سه هفته سرمای متناوب) بودند. صفات درصد جوانه­زنی، تعداد جوانه در غده­چه، طول جوانه در غده­چه به همراه درصد استقرار مزرعه­ای غده­چه­ها و تعداد غده تولید شده در واحد سطح مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که استفاده از اسید جیبرلیک موجب افزایش معنی­دار جوانه­زنی غده­چه­ها می­شود. در صورت تیمار غده­چه­ها توسط 1000 پی­پی­ام اسید جیبرلیک تعداد جوانه در غده­چه در تمام سطوح تیمار سرمایی در بالاترین مقدار قرار داشت، در حالیکه در صورت عدم استفاده از اسید جیبرلیک تیمار سرمایی سبب افزایش معنی­دار تعداد جوانه در غده­چه نسبت به شاهد شد و در عین حال با طولانی­ترشدن دوره سرمادهی تعداد جوانه در غده­چه به طور معنی­داری کاهش یافت. اسید جیبرلیک درصد استقرار مزرعه­ای غده­چه­ها را به طور معنی­داری افزایش داد. در صورت استفاده از اسید جیبرلیک تعداد غده در واحد سطح در تمام سطوح فاکتور سرما تفاوت معنی­داری با هم نداشتند در حالیکه در صورت عدم استفاده از اسید جیبرلیک، با طولانی­تر شدن دوره سرمادهی تعداد غده در واحد سطح به طور معنی­داری افزایش یافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the effect of cold stress and Gibberellic acid (GA) on dormancy breaking of potato minituber

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Mahmoodi 1
  • Babak Darvishi 2
  • Syrus Mansoorifar 3
  • Mohammad Hassan Jafari Sayadi 3
1 Payame Noor University
3 Payame Noor University
چکیده [English]

To study the effect of gibberellic acid and cold shock on dormancy breaking of potato minitubers Var. Agria, a factorial experiment based on completely randomized design with four replications was used. Studied factors included: 1. Gibberellic acid (1000 ppm and Control) and 2. Cold shock at 2°C (C1: no cold, C2: a week of cold, C3: two weeks of cold, C4: three consecutive weeks of cold, C5: three intermitant weeks of cold). Germination percentage, number of sprouts/minituber, length of sprouts,field establishment of minitubers and yield/unit area were studied. Results showed that GA significantly stimulated minitubers germination. In the case of 1000 ppm GA, the number of sprouts/minituber was the highest in all levels of cold shock, while in the absence of GA, cold shock significantly increased number of sprouts/minituber and this trait significantly reduced by prolonged cold period. GA significantly increased field establishment of minitubers. In the case of GA, number of produced tubers/unit area was not significantly different in cold shock levels while in the absence of GA, this trait significantly increased by prolonged cold shock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gibberellic acid
  • cold shock
  • potato and minituber