اثرتلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و کاربرد لجن‌فاضلاب شهری بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات , دانشگده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب- کرج

چکیده

به منظور بررسی اثر تلقیح بذر با باکتری­های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و کاربرد لجن­فاضلاب شهری بر ویژگی­های کمی و کیفی گیاه کلزا آزمایشی طی سال­های زراعی 94-1393 و 95-1394 در اراضی شرکت آب و فاضلاب جنوب استان تهران انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل تلقیح بذر کلزا (بدون‌تلقیح، تلقیح باAzotobacter choroccocum ، تلقیح با Azospirillum. Brasilense) و استفاده از لجن­فاضلاب آبگیری شده (بدون کود نیتروژن و بدون استفاده از لجن­فاضلاب، استفاده از کود شیمیائی نیتروژن، لجن­فاضلاب10، 20 و 30 تن در هکتار بود. نتایج تحقیق نشان داد اثر تیمارهای تلقیح و لجن­فاضلاب بر صفات وزن خشک ساقه، عملکرد زیستی، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد اسید­اولئیک و لینولئیک در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. نتایج نشان داد بیشترین درصد روغن دانه کلزا از تیمار 10 تن لجن­فاضلاب و بدون تلقیح (75/38 درصد ) به­دست آمد و بیشترین عملکرد روغن نیز از تیمار 30 تن لجن­فاضلاب و تلقیح با باکتری ازتوباکتر با مقدار 77/932 کیلوگرم در هکتار به­دست آمد. نتایج نشان داد کاربرد لجن­فاضلاب شهری در افزایش عملکرد کمی و کیفی کلزا موثر بوده و تلقیح با باکتری ازتوباکتر توانست اثر بهتری نسبت به  باکتری آزوسپریلیوم بر صفات مورد بررسی از جمله عملکرد روغن و پروتئین داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of seed inoculation with Azotobacter and Azospirillum and application of urban sewage sludge on some of the qualitative and quantitative characteristics of the ‌( Brassica napus L. )

نویسندگان [English]

  • Mehdi Taheri Asghari
  • Seyed MohammadReza Ehteshami 1
  • Jafar Asghari 2
  • Kazem Khavazi 3
2 Faculty member
3 Faculty member
چکیده [English]

In order to investigate the effect of Azotobacter, Azospirillum and application of urban sewage sludge on some of the qualitative and quantitative characteristics of the Rapeseed (Brassica napus L.), an experiment was carried out in crop years 2014-2015 and 2015-2016 on the lands of  Water and Wastewater Company of southern Tehran (Rey city). This experiment was conducted in a factorial way based on random complete block design with three replications. Experimental factors included, inoculation of rapeseed (Without inoculation, inoculation with Azotobacter choroccocum, inoculation with Azospirillum. Brasilense) and use of sewage sludge recovered: without nitrogen fertilizer and without using sewage sludge, using nitrogen fertilizer, 10, 20 and 30 tons of sewage sludge per hectare.The results indicated that the effect of inoculation and sewage sludge on stem dry weight, biological yield, number of pods per plant, number of seeds in pod, 1000 seed weight, seed yield and acid oleic and linoleic percent was significant at (1% level). The results indicated that the highest oil seed canola was obtained at 10 ton sewage sludge and non-inoculation treatment (38.75 %) and the highest oil yield was obtained at 30 ton sewage sludge and inoculation with Azotobacter treatment with amount of 932.77  kilogram per hectare.The results indicated that the urban sewage sludge application was effective on qualitative and quantitative yield of Brassica napus and inoculation with Azotobacter had better effect than Azospirillum on the traits being investigated such as oil and protein yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty acids
  • Oil yield and protein
  • Seed yield