دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-110 
پلتینگ مینی‌تیوبر سیب زمینی روشی نوین جهت بهبود برخی صفات کلیدی سیب زمینی

صفحه 16-30

10.22124/jms.2023.6168

سودا قاسمی گرمی؛ مرتضی برمکی؛ سلیم فرزانه؛ ماندانا امیری