دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-91 

مقاله پژوهشی

تأثیر پیش‌تیمار زیستی قارچ‌های تریکودرما و آسپرژیلوس در افزایش آستانه تحمل جذب روی در گیاه گندم

صفحه 1-18

10.22124/jms.2022.6159

مریم جنابیان؛ فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت‌اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ سید‌مصطفی عمادی؛ یاسر یعقوبیان