دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-74 
ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides

صفحه 15-26

10.22124/jms.2022.6142

فاطمه احمدلو؛ عباس قمری زارع؛ محسن کلاگری؛ آزاده صالحی؛ مهدیه صالحی وژده نظری