دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-97 
بررسی تأثیر نوع کود مصرفی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم برنج در شرایط مختلف تنش رطوبتی

صفحه 79-97

10.22124/jms.2022.6156

مریم جلالی مریدانی؛ سید مصطفی صادقی؛ ناصر محمدیان روشن؛ مجید عاشوری؛ حمیدرضا دورودیان