تأثیر پوشش دار کردن بذر با باکتری های محرک رشد و عناصر ریزمغذی بر شاخص های جوانه زنی ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر

2 عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر پوششدار کردن بذر با باکتریهای محرک رشد و عناصر ریزمغذی بر خصوصیات جوانهزنی ذرت رقم NS640، به اجرا درآمد. آزمایش در قالب طرح کاملأ تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در مرداد ماه 1393 انجام شد. تیمارهای به کاربرده شده در این آزمایش شامل: بذر بدون پوشش، بذر پوششدار بدون باکتری و بدون عناصر ریزمغذی، پوشش بذر با عناصر ریزمغذی (روی، مولیبدن، بر، مس، آهن و منگنز) و بدون باکتری، پوشش بذر با باکتری سودوموناس و بدون عناصر ریزمغذی، پوشش بذر با باکتری سودوموناس و عناصر ریزمغذی، پوشش بذر با باکتری ازتوباکتر و بدون عناصر ریزمغذی، پوشش بذر با باکتری ازتوباکتر و عناصر ریزمغذی، پوشش بذر با مخلوطی از باکتری­های سودوموناس و ازتوباکتر بدون عناصر ریزمغذی، پوشش بذر با مخلوطی از باکتری­های سودوموناس و ازتوباکتر و عناصر ریزمغذی می­باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که پوشش بذر با مخلوطی از باکتری­های سودوموناس و ازتوباکتر و عناصر ریزمغذی و پوشش بذر با باکتری سودوموناس و عناصر ریزمغذی در اکثر صفات (درصد جوانهزنی، طول ریشهچه و ساقهچه، وزن تر ریشهچه و ساقهچه، یکنواختی جوانهزنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز) بهترین تأثیر گذاری را در بین تیمارهای بهکار برده شده داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed coating with growth promoting bacteria and micronutrients on germination characteristics of corn

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saadat 1
  • Seyed MohammadReza Ehteshami 2
چکیده [English]

This experiment carried out in order to investigate the effect of seed coating with growth promoting bacteria (Azotobacter and Pseudomonas) and micronutrients (Zn, B, Mo, Cu, Fe and Mn) on germination characteristics of corn (Zea mays L. SC. 640) . Experiment was conducted as complete randomized design (CRD) with four replications at agronomy laboratory in faculty of Agricultural Science, University of Guilan in July 2014. Experimental Treatments in this research were including seed without coating, seed coating without bacteria and micronutrients, seed coating with micronutrients and without bacteria, seed coating with (Pseudomonas fluorescens strain 169) and without micronutrients, seed coating with Pseudomonas and micronutrients, seed coating with (Azotobacter chroococcum strain 12) and without micronutrients, seed coating with Azotobacter and micronutrients, seed coating with (Azotobacter and Pseudomonas) and without micronutrients, seed coating with (Azotobacter and Pseudomonas) and micronutrients. Traits that were studied including: percentage germination, rate germination, radicule length, plumule length, radicule fresh weight, plumule fresh weight, radicule dry weight , plumule dry weight, Water absorption rate, uniformity of germination and Alpha amylase activity. The results obtained showed that seed coating with a mixture of Pseudomonas and Azotobacter and micro-nutrients and seed coating with Pseudomonas and micro-nutrients had the highest of content in most of the traits between investigated treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azotobacter
  • Germination
  • Pseudomonas
  • Microelements