ارزیابی اثر ویژگی‌های آللوپاتیک گیاه دارویی بالنگو و سرخارگل بر صفات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه خردل وحشی و یولاف وحشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد

چکیده

برخی از ترکیبات فیتوشیمیایی گیاهان دارویی به­عنوان ترکیبات آللوشیمیایی در پدیده آللوپاتی شرکت نموده، جوانه­زنی، رشد و تکثیر گیاهان دیگر را تحت تاثیر قرار می­دهند. به­همین دلیل در سال­های اخیر بکارگیری آللوپاتی در مدیریت علف هرز توجه بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است. به­منظور بررسی اثر عصاره آبی بذر بالنگو و سرخارگل بر برخی شاخص­های جوانه­زنی و رشد گیاهچه­ای خردل وحشی و یولاف وحشی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 تکرار، در سال 1394 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی شاهد، انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو عصاره آبی بذر (بالنگو و سرخارگل) و دو نمونه بذر گیاه (خردل وحشی و یولاف وحشی) و چهار سطح غلظت عصاره آبی بذر (شاهد، 5، 10 و 20 درصد) بود. درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه اندازه گیری شدند. نتایج تجریه واریانس نشان داد که اثر متقابل عصاره آّبی، گیاه تحت تیمار و غلظت­های مختلف عصاره آبی بر درصد و سرعت جوانه­زنی، طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود. نتایج نشان داد که تمام غلظت­های عصاره آبی بذر بالنگو نسبت سرخارگل بر درصد و سرعت جوانه­زنی، طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه علف هرز خردل وحشی و یولاف وحشی اثر بازدارندگی داشت، به­طوری­که با افزایش غلظت عصاره، میزان بازدارندگی افزایش یافت و این افزایش برای یولاف وحشی بیشتر از خردل وحشی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the allelopathic properties effect of two medicinal plant, Lallemantia royleana and Echinacea angustifolia extracts on germination and early seedling growth of Sinapis arvensis and Avena fatua

نویسندگان [English]

  • Arezoo Paraver 1
  • Saeideh Maleki farehani 2
  • Alireza Rezazadeh 2
چکیده [English]

Some phytochemical compounds medicinal plants as allelopathic compounds added thephenomenainvolved, germination, growth and reproduction of other plants are affected Thatis whyin recent years the use of allelopathy in weed management has attracted the attention of manyexperts. To evaluate the effect of aqueous extract of Echinacea angustifolia and Lallemantia royleanaon seed germination and seedling growth indices of Sinapis arvensis and Avena fatua factorial experiment in a completely randomized design with 3 replications, in 2015 the Faculty of Agriculture in seed technology laboratory control done .The experiment consisted of two aqueous extract (Lallemantia royleana and Echinacea angustifolia) and two seed (Sinapis arvensis and Avena fatua) and fourecon centrations (control,5, 10and 20 percent). Germination percentage, germination rate, seedling length and seedling dry weight were determined.The results showed that the effect ofaqueous extract ofthe plant treated and different concentrations of aqueous extracts on the germination percentage , germination rate,seedling length and seedling dry weight was significantat thelevel ofone percent The results showed that all concentrations of aqueous extract of Lallemantia royleana to Echinacea angusti folia seed germination percentage and speed, seedling length and seedling dry weight Sinapis arvensis and Avena fatua have a deterrent effect, so thatby increasing the concentration of the extract, the inhibition rate increase the increase was greater for Sinapis arvensis to Avena fatua

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathic
  • biological control
  • characteristics germination
  • natural herbicides