مقاله مروری: مروری بر ارزیابی بهبود اثر تنش خشکی در تیمار با ریزجانداران مفید خاکزی بر جوانه زنی و بنیه بذر گیاه مادری سویا

نویسنده

عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال


عنوان مقاله [English]

A review of drought stress on mother plant effect on soybean seed germination and vigour improvement by some beneficial soil microorganisms treatment assessment

نویسنده [English]

  • Aidin Hamidi