دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 209-323 

مقاله پژوهشی

گروه‌بندی ژنوتیپ‌های لوبیاتحت تنش خشکی درمرحله جوانه‌زنی بذر و مطالعه بیان برخی از ژن‌ها در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل

صفحه 209-224

10.22124/jms.2021.5226

محمد محسن‌زاده گلفزانی؛ حبیب ا.. سمیع‌زاده لاهیجی؛ جمالعلی الفتی؛ فاطمه مستشاری‌راد