کلیدواژه‌ها = شوری
ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، مورفوفیزیولوژیک و آنزیم‌های آنتی اکسیدانت ارقام جو در تحمل به شوری طبیعی

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 275-292

10.22124/jms.2021.5230

خدیجه احمدی؛ حشمت امیدی؛ محسن مهرنیا؛ علی قادری؛ حسین صبوری فرد


اثر عوامل محیطی بر برخی جنبه‌های جوانه‌زنی بذر دو جمعیت علف هرز توق (Xanthium strumarium L.)

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 411-425

10.22124/jms.2019.3837

علیرضا گوهریان؛ کمال سادات اسیلان؛ سیروس منصوری‌فر


گروه ‏بندی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر اساس خصوصیات مورفو – فیزیولوژیک تحت شرایط تنش شوری

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 59-71

10.22124/jms.2018.2518

سارا شعبانی نژاد؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی حویزه


تأثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی بذر کتان روغنی (Linum usitatisimum L) تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-24

10.22124/jms.2017.2244

مهدی عقیقی شاهوردی؛ حجت عطایی سماق؛ بهنام ممیوند؛ شریفه حبیب پور؛ میلاد همتی