دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-110 

مقاله پژوهشی

اثر پرایمینگ ماتریکس بر بهبود برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر سه رقم سویا [Glycine max (L.) Merrill] رشد یافته تحت شرایط آبیاری محدود

صفحه 1-14

سید مصطفی واسعی کاشانی؛ آیدین حمیدی؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ جهانفر دانشیان


اثر ترکیبات مختلف تیمارهای هورمونی بر شکست خواب بذر اکوتیپ‌های مختلف زیره سیاه (Bunium persicum)

صفحه 55-67

داود درویشی زیدآبادی؛ مختار جلالی جواران؛ حمید دهقانی؛ سجاد رشیدی‌منفرد؛ امین باقی زاده