کلیدواژه‌ها = خشکی
اثر عوامل محیطی بر برخی جنبه‌های جوانه‌زنی بذر دو جمعیت علف هرز توق (Xanthium strumarium L.)

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 411-425

10.22124/jms.2019.3837

علیرضا گوهریان؛ کمال سادات اسیلان؛ سیروس منصوری‌فر


گزینش ارقام متحمل به تنش خشکی در گیاه عدس (Lens culinaris Medik.) از طریق سنجش پارامترهای جوانه‌زنی

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 75-87

راهله احمدپور؛ نظام آرمند؛ سعیدرضا حسین‌زاده؛ سمیه چاشیانی


اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ تحت شرایط کم آبیاری

دوره 2، شماره 2، مهر 1394، صفحه 49-59

حمیدرضا فنائی؛ هانیه کیخا؛ عیسی پیری