اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ تحت شرایط کم آبیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

2 دانشگاه پیام نور زاهدان


عنوان مقاله [English]

Effect of seed priming on grain and oil yield of Safflower under irrigation deficit conditions

نویسندگان [English]

  • HamidReza Fanaei 1
  • Hanieh Keikha 2
  • Eisa Piri 2