کلیدواژه‌ها = جوانه زنی
اثر عوامل محیطی بر برخی جنبه‌های جوانه‌زنی بذر دو جمعیت علف هرز توق (Xanthium strumarium L.)

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 411-425

10.22124/jms.2019.3837

علیرضا گوهریان؛ کمال سادات اسیلان؛ سیروس منصوری‌فر