مقایسه برخی صفات جوانه زنی و بنیه بذورجمعیت‌های مختلف گونه بومادران Achillea wilhelmsii C. Koch در شرایط شاهد و پیش سرما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور


عنوان مقاله [English]

Comparison of germination characteristics in different populations of Achillea wilhelmsii C.Koch seeds on control and pre-chilling conditions

نویسندگان [English]

  • Hamideh Javadi 1
  • Parvin Salehi Shanjani 2
1 Agricultural Research and Education Organization
2 Research Institute of Forests & Rangelands