کلیدواژه‌ها = سرخارگل
تأثیر اسیدهای آلی و تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر و خصوصیات فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (Echinacea purpurea L.)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 27-40

10.22124/jms.2020.4269

فرشته آزاد بخت؛ مجید امینی‌دهقی؛ خدیجه احمدی؛ سمیرا علیپور گراوند


بررسی تاثیر پیش تیمارهای مختلف بذر بر جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه سرخارگل

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-10

خاتون انصاری؛ امین صالحی؛ محسن موحدی دهنوی؛ ساناز حیدری


تعیین بهترین روش و مدت زمان پیش تیمار بذر در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 1-15

مهدی بیات؛ آزاده رحمنی؛ رضا امیرنیا؛ سید محمد علوی سینی