بررسی تاثیر پیش تیمارهای مختلف بذر بر جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه سرخارگل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه یاسوج

2 عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

چکیده

0,0,0);font-style:normal;font-variant:به منظور بررسی اثر پیشتیمارهای مختلف بر خصوصیات جوانهزنی و فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسیدانی گیاه
سرخارگل، آزمایشی به صورت طرح کاملا" تصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج در سال ١٣٩٤اجرا
شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار پیشتیمار اسید جیبرلیک ٥٠٠میلیگرم در لیتر ) ١٢و ٢٤ساعت(، نیترات پتاسیم ٢٩/٧
میلیمولار ) ١٢و ٢٤ساعت(، بذور پیشتیمار شده با آب مقطر ) ١٢و ٢٤ساعت(، اسید سالیسلیک ٢٠٠میلیمولار ) ١٢و ٢٤
ساعت( و شاهد )بدون پیش تیمار( بودند. در این تحقیق، صفات متوسط مدت جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، درصد جوانهزنی،
فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد پیش تیمارهای اعمال شده اثر
معنیداری بر صفات متوسط مدت جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، درصد جوانهزنی، فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز داشتند.
بذرهای پیشتیمارشده با اسید جیبرلیک ٥٠٠میلیگرم در لیتربه مدت ١٢ساعت بالاترین شاخصهای جوانهزنی و فعالیت
آنزیم کاتالاز را نشان دادند. بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز در پیش تیمار آب مقطر ١٢ساعت مشاهده شد. همچنین نتایج

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different seed priming on germination characteristics and some antioxidant enzymes activity of Echinacea purpurea

نویسندگان [English]

  • Khatoon Ansari 1
  • Amin Salehi 2
  • Mohsen Movahedi 2
  • Sanaz Heidari 1
چکیده [English]

To find outthe effect different priming on germination characteristics and some antioxidant enzyme
activity of Echinacea purpureal, an experiment was conducted in completely randomized design with
four replications in 2015 at the Faculty of Agriculture, University of Yasouj. The experimental
treatments consisted of four levels of priming included of gibberellic acid 500 mg/L(12 and 24 h),
potassium nitrate 29.7mM (12 and 24 h), seeds priming with distilled water (12 and 24 h), salisilic
acid 200 mM(12 and 24 h) and control. In this study, means of germination time, germination rate,
germination percent, Catalase and Peroxidase activity enzyme measured and evaluated. The results
showed that priming treatments had a significant effect on means of germination time, germination
rate, germination percent, Catalase and Peroxidase activity enzyme. Priming with gibberellic acid 500
mg/L in 12 hours was more effective to achieve the highest germination characteristics and catalase
activity. The highest peroxidase activity was achieved from priming with distilled water for 12 hours.
Also, the results showed that increase in priming time had a negative effect on most of the measured
characteristics. Overall, priming with gibberellic acid 500 mg/L for 12 hours is recommended to
improve germination and vigourous seedling production.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzymes
  • Priming
  • Echinacea purpurea
  • Germination