شناسایی و تعیین درصد آلودگی به قارچ های بذرزاد سویا (Glycine max L. Merr.) در استان گلستان و رابطه آن ها با کیفیت بذرهای تولید شده در این منطقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیأت علمی گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

Identification and infection percentage determination of soybean [Glycine max (L.) Merr.] by seed born fungi in Golestan province and its relationship with quality of seeds produced in this region

نویسندگان [English]

  • Morteza Gorzin 1
  • Farshid Ghaderifar 2
  • Seyed Esmaeil Razavi 2
  • Ebrahim Zeinali 2