تعیین بهترین روش و مدت زمان پیش تیمار بذر در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

4 دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

به‌منظور تعیین بهترین روش و مدت‌زمان پیش‌تیمار بذر بر ویژگی‌های گیاهچه‌ای گیاه سرخارگل در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی، دو آزمایش به‌صورت مجزا در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به اجرا درآمد. هر دو آزمایش در قالب ‌فاکتوریل بر پایه طرح‌ کاملاً ‌تصادفی اجرا شدند که روش‌های مختلف پیش‌تیمار بذر (هاردنینگ، هیدروترمال، هیدروپرایم، کلریدپتاسیم، نیترات‌کلسیم، کلریدسدیم، نیترات‌پتاسیم و شاهد) و مدت‌زمان (3 و 6 ساعت) تیمارهای آزمایشی بودند. نتایج حاصل از تجزیه‌واریانس نشان داد که اختلاف کاملاً معنی‌داری بین روش‌های مختلف پرایمینگ چه در شرایط آزمایشگاهی و چه در شرایط گلدانی وجود داشت ولی بین مدت‌زمان پرایمینگ در شرایط آزمایشگاهی هیچ‌گونه اختلافی مشاهده نشد. با این حال با افزایش مدت‌زمان در شرایط گلدانی، تأثیر مثبت پیش‌تیمار بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی بیشتر شد. نکته قابل‌توجه در این تحقیق این بود که تمامی روش‌های پیش‌تیمار باعث بهبود مؤلفه‌های جوانه‌زنی نمی‌شوند، به‌طوری‌که کلریدسدیم در شرایط آزمایشگاهی و هیدروترمال در شرایط گلدانی باعث کاهش درصد و سرعت‌جوانه‌زنی در مقایسه با شاهد شدند. به‌طور کلی روش‌های مختلف پیش‌تیمار، تأثیر مثبتی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی گیاه سرخارگل و پیش‌تیمارهای هاردنینگ و کلرید‌پتاسیم در مدت‌زمان 6‌ ساعت بیشترین تأثیر را بر صفات درصد، سرعت و قدرت‌جوانه‌زنی داشتند. بنابراین می‌توان از این پیش‌تیمارها جهت بهبود قدرت و کیفیت‌بذر گیاه سرخارگل به‌منظور افزایش تحمل گیاه به شرایط نامساعد محیطی و افزایش یکنواختی و سطح سبزمزرعه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the best method and time of priming of Echinacea purpurea seed in vitro and pot conditions

نویسندگان [English]

  • Mahdi Bayat 1
  • Azadeh Rahmani 2
  • Reza Amirnia 3
  • Seyd Mohammad Alavi Siney 4
1 Ph.D Student of Agronomy, Faculty of Agricultural Sciences, Urmia University
2 MSc Former Student of Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, Zanjan University
3 Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agricultural Sciences, Urmia University
4 Ph.D Student of Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, Zanjan University
چکیده [English]

To determine the best method and time of priming on seedling characteristics of Echinacea purpurea seed in vitro and pot conditions, two separated experiments were carried out at the Faculty of Agriculture, University of Urmia, Iran. Both of experiments were factorial experiments on a randomize design. Treatments contain methods of priming (Hardening, hydrothermal, hydro priming, KCl2, CaNo3, NaCl, KNo3 and control) and time of priming (3 and 6 h). Results of the variance analysis indicated that there were significant differences between priming methods both in vitro and pot conditions. But it is not reported any differences between priming times in vitro condition. However, with the increasing length of priming time in pot condition, positive effects of priming methods on germination components were more. Point of interest in this study was that all priming methods didn’t improve germination components. NaCl priming in vitro and hydro thermal priming in pot condition reduced rate and percentage of germination as compared to control. However, in total, the different methods of priming had positive effects on germination characteristics of Echinacea Purpurea seed. Hardening and KCl2 priming at 6 h had the positive highest effects on rate and percentage of germination and seed vigor. Therefore, these methods can be used to increase quality and vigor of Echinacea Purpurea seed and subsequently increase plant tolerance to unfavorable environmental conditions as well as uniformity and seedling emergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Echinacea purpurea
  • Germinationcomponents
  • Seed quality
  • Seedling characteristics