نویسنده = سید محمدرضا احتشامی
تأثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 81-91

جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ نازلی گلستانی؛ محمد ربیعی


تاثیر تلقیح بذر با باکتری‌های سودوموناس و ازتوباکتر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 47-57

سید محمدرضا احتشامی؛ مهدی کاشانی؛ مجتبی یوسفی راد


مطالعه میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری در اندازه‌های متفاوت بذر چهار رقم گندم (Triticum aestivum L.) در اقلیم رشت

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 47-61

متین فروزی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مسعود اصفهانی؛ محمد ربیعی


مقاله مروری: تولید بذر در کشاورزی ارگانیک

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 121-133

سید محمدرضا احتشامی


بررسی همزیستی میکوریزائی و باکتری‌های محرک رشد بر ویژگی‌های کمی و کیفی آلوئه‌ورا

دوره 2، شماره 2، مهر 1394، صفحه 61-70

شهریار پورعالی؛ عبدالله حاتم زاده؛ سید محمدرضا احتشامی


تأثیر تلقیح پیاز با چهار گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه سوسن

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 57-65

محمد ارجمند علوی؛ عبدالله حاتم زاده؛ سید محمدرضا احتشامی