نویسنده = پرتو روشندل
تأثیر پیش‌تیمار بذور با میدان مغناطیسی بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیکی دان‌سیاه تحت شرایط تنش خشکی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 19-33

10.22124/jms.2019.3585

سمانه حسینی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ پرتو روشندل؛ محمد مرادی


تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه‌زنی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) تحت تنش اسمزی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 99-109

رضوان محمدی؛ پرتو روشندل؛ علی تدین