تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه‌زنی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) تحت تنش اسمزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد

3 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

در تحقیق حاضر تأثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه­زنی و رشد دانه­رست­های گیاه دارویی زوفا از تیره نعناع در شرایط عادی و تنش اسمزی بررسی شده است. نتیجه تنش اسمزی، کم­آبی سلول است. بذرهای پرایم­شده با میدان مغناطیسی (45، 90، 200 و 250 میلی­تسلا) در زمان­های مختلف (5، 10، 20 و 30 دقیقه) در حالت عادی یا تنش اسمزی ناشی از مانیتول (100، 200 و 300 میلی­مولار) برای 10 روز در ظروف پتری اجازه جوانه­زنی و رشد یافتند. در این آزمایش­ها سرعت و درصد جوانه­زنی، طول و وزن خشک ریشه­چه و ساقه­چه ‌دانه­رست­ها و شاخص بنیه بذرها ارزیابی شد. در شرایط بدون تنش، میدان مغناطیسی (200 میلی­تسلا/5 دقیقه) باعث افزایش معنی­دار درصد جوانه­زنی (15+ درصد) و شاخص بنیه بذرهای (42+ درصد) زوفا شد. علاوه بر این، میدان مغناطیسی بر وزن خشک دانه­رست­ها (25 درصد) و طول ریشه­چه (36 درصد) را به­طور معنی­داری افزود. تحت تنش اسمزی، میدان مغناطیسی 14 درصد بر میزان جوانه­زنی زوفا به­نحو معنی­دار افزود. می­توان نتیجه­گیری کرد که در حالت عادی، پرایمینگ بذرهای زوفا با شدت مطلوب میدان مغناطیسی، همگام با افزایش درصد جوانه­زنی و تحریک رشد ریشه­ها می­تواند با استقرار قوی­تر دانه­رست­ها و جذب عمیق­تر آب، رشد گیاهچه­های زوفا را بهبود بخشد. علاوه بر این، میدان مغناطیسی با تحریک جوانه­زنی می­تواند برای رویش این گیاه تحت تنش اسمزی و یا تنش رطوبتی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of magnetopriming on seed germination of Hyssopus officinalis under osmotic stress

نویسندگان [English]

  • Rezvan Mohammadi 1
  • Parto Roshandel 2
  • Ali Tadayon 3
چکیده [English]

In the current work, the effect of magneto-priming has been studied on seed germination of hyssop (Hyssopus officinalis L.) - a medicinal plant from Lamiaceae - in normal condition and osmotic stress. Dehydration is a consequence of osmotic stress. The primed seeds with magnetic field (45, 90, 200, 250 mT) upon different times (5, 10, 20 and 30 min) were allowed to germinate and grow in Petri-dishes for 10 days under normal condition or osmotic stress due to mannitol (100, 200, 300 mM). At these experiments, rate and percentage of germination, length and dry weight of shootlet and rootlet of seedlings and seed vigor index were evaluated. Magnetic field (MF) (200mT/5min) significantly increased percent germination (+15%) and seed vigor index (+42%) at normal condition. Moreover, MF significantly increased seedling dry weight (25%) and rootlet length (36%). Under osmotic stress, MF significantly augmented seed germination percentage by 14%. It would be concluded that at normal condition, seed priming of H. officinalis with optimal MF could increase percent germination and promote rootlet growth which subsequently causes to improved growth through stronger establishment of seedlings and higher water absorbance from medium. Furthermore, MF would be effective for early growth of H. officinalis via enhancing seed germination under osmotic stress and/or water stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyssop
  • Magnetic field
  • Seed germination enhancement
  • Water stress