کلیدواژه‌ها = کلرید سدیم
بررسی ارقام جو در شرایط تنش شوری در مراحل رشد اولیه گیاهچه با استفاده از تجزیه چندمتغیره

دوره 6، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 527-538

10.22124/jms.2020.3930

شبنم ریحانپور؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی حویزه


تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimus

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 245-255

10.22124/jms.2019.3603

آزاده دیلم؛ حامد روحانی؛ حسین صبوری؛ ابراهیم غلامعلی پورعلمداری