بررسی تأثیر تنش شوری و کیتوزان بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر دو گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) و بادرشبی Dracocephalum moldavica L.))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

2 دانشگاه کردستان

3 دانشگاه رفسنجان

چکیده

بادرشبی Dracocephalum moldavica L.)) و مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)از گیاهان دارویی و معطر مهم هستند که اسانس آن­ها در صنایع داروسازی و غذایی مورد استفاده قرار می­گیرد. این پژوهش، به­ منظور مطالعه اثر تنش شوری و کیتوزان بر شاخص­های جوانه­زنی بذور گیاهان دارویی مرزه تابستانه و بادرشبی، انجام شد. برای بررسی اثر تیمارهای کیتوزان (در سه سطح صفر، 1 و2 درصد) و شوری (در سه سطح صفر، 4 و 6 دسی­زیمنس بر متر) بر جوانه­زنی بذور این دو گیاه، دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان در سال 1393 به اجرا در آمد. یافته­های حاصل از این پژوهش نشان داد، کاربرد کیتوزان 2 درصد، موجب حصول بالاترین مقادیر سرعت و درصد جوانه­زنی گیاهان دارویی بادرشبی و مرزه تابستانه گردید، اما با افزایش سطوح تنش شوری، صفات نامبرده کاهش یافتند. کاربرد سطوح کیتوزان 1 و 2 درصد، اثر افزایشی بر صفات طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، وزن تر و خشک ساقه­چه و ریشه­چه در شرایط تنش شوری داشتند، به­طوری­که، مطلوب­ترین برهم­کنش بین تیمارها برای صفات ذکر شده در هر دو گیاه مربوط به کاربرد کیتوزان 2 درصد در سطح 6 دسی­زیمنس بر متر تنش شوری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of chitosan and salinity stress on seed germination characteristics of savory (Satureja hortensis L.) and dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)

نویسندگان [English]

  • Shiva Khalesro 1
  • Hamid Malekian 2
  • Batool Mahdavi 3
چکیده [English]

Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) and savory (Satureja hortensis L.) are the important aromatic and medicinal plants. Their essential oil used in medicinal and food industries. The aim of this research was to determine the effects of chitosan and salinity levels on seed germination characteristics of savory and dragonhead. Therefore two experiments were conducted to investigation the effect of chitosan (0, 1 and 2%) and salinity (0, 4 and 6 ds/m) on seed germination of these two plants. Experimental design was completely randomized design with factorial arrangement of treatments with three replications. The experiments were conducted in Kurdistan University, Iran, in 2013. The results indicated that using chitosan (2%) caused the highest values of germination rate and germination percentage of dragonhead and savory, whereas salinity stress decreased the mentioned traits. Application of chitosan 1% and 2% increased root and shoot length, fresh and dry weight of shoot and root under salinity stress. Generally the most favorable interaction treatment for mentioned traits was the chitosan 1% combined with 6 ds/m salinity stress in the in both plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lamiaceae
  • Sodium Chloride
  • Glucosamine