کلیدواژه‌ها = ازتوباکتر
تأثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی بذر کتان روغنی (Linum usitatisimum L) تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-24

10.22124/jms.2017.2244

مهدی عقیقی شاهوردی؛ حجت عطایی سماق؛ بهنام ممیوند؛ شریفه حبیب پور؛ میلاد همتی


تأثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 81-91

جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ نازلی گلستانی؛ محمد ربیعی


تاثیر تلقیح بذر با باکتری‌های سودوموناس و ازتوباکتر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 47-57

سید محمدرضا احتشامی؛ مهدی کاشانی؛ مجتبی یوسفی راد