کلیدواژه‌ها = سویا
مطالعه خصوصیات زراعی و بیوشیمیایی پروتئین‌های دانه در ژنوتیپ‌های مختلف سویا [Glycine Max (L.) Merrill]

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 391-404

10.22124/jms.2020.4599

مهدی عارف‌راد؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ علی دهستانی


اثر تیمار سرمادهی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک جوانه‌زنی سه رقم سویا

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 115-130

10.22124/jms.2018.2522

داریوش تقوی؛ محمد صدقی؛ علی عبادی؛ امید سفالیان؛ آیدین حمیدی


رابطه شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر ارقام تجاری سویا با ظهور گیاهچه در مزرعه

دوره 1، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 29-50

حشمت پسندیده؛ رئوف سید شریفی؛ آیدین حمیدی؛ صمد مبصّر؛ محمد صدقی