نویسنده = سعیده ملکی فراهانی
اثر رطوبت بذر و مدت زمان انبارداری بر تنش اکسیداتیو در بذر‌های جو

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 428-413

10.22124/jms.2021.5289

زهرا مرادیان؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده


اثر آللوپاتیک گیاهان بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی، فعالیت بیوشیمیایی و آنزیمی علف‌های هرز

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 15-26

10.22124/jms.2020.4268

آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ ریحانه صادقی؛ نسرین سادات عیسی‌نژاد


اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 121-132

10.22124/jms.2019.3592

نسرین سادات عیسی نژاد؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده