کلیدواژه‌ها = پراکسیداز
اثر برازینواستروئید بر صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 63-76

10.22124/jms.2021.5203

علی‌رضا نوروزی‌شرف؛ مریم کاویانی؛ مهرداد رسولی