کلیدواژه‌ها = دما
تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر طی رسیدگی در برخی از اکوتیپ‌های زیره‌ سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 131-144

10.22124/jms.2021.5216

سهیلا فقیهی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ الیاس سلطانی؛ غلام ‌علی اکبری


تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر طی رسیدگی در برخی از اکوتیپ‌های زیره‌ سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 491-504

10.22124/jms.2020.4645

سهیلا فقیهی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ الیاس سلطانی؛ غلام‌‌علی اکبری


اثر عوامل محیطی بر برخی جنبه‌های جوانه‌زنی بذر دو جمعیت علف هرز توق (Xanthium strumarium L.)

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 411-425

10.22124/jms.2019.3837

علیرضا گوهریان؛ کمال سادات اسیلان؛ سیروس منصوری‌فر


ارزیابی مدل‌‌‌های رگرسیون خطی و غیرخطی برای توصیف واکنش ظهور گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik) به دما

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 23-36

10.22124/jms.2018.2908

سمانه رهبان؛ قربانعلی رسام؛ بنیامین ترابی؛ اصغر خشنود یزدی