مقایسه جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف‌های هرز‌ درمنه یک‌ساله (Artemisia annua) ، دوساله (A. biensis willd) و چندساله (A. vulgaris L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانش‌آموخته رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

به­منظور بررسی اثرات دما و نور بر جوانه­زنی بذر سه گونه درمنه، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1392 انجام شد. فاکتور­های مورد بررسی شامل سه گونه درمنه (یک­ساله، دوساله و چندساله)، دما در نه سطح (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سانتی­گراد) و نور در سه سطح (تاریکی، 14 ساعت نور/10 ساعت تاریکی و نور مداوم) بودند. نتایج نشان داد که حداکثر جوانه­زنی و رشد گیاهچه درمنه چندساله در دمای 30 درجه سانتی­گراد حاصل شد، درحالی­که دو گونه دیگر در دمای 25 درجه سانتی­گراد حداکثر جوانه­زنی و رشد گیاهچه را داشتند. درصد جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه و وزن تر گیاهچه درمنه چندساله نسبت به دو گونه دیگر در کلیه سطوح دمایی کم­تر بود که می­تواند به­دلیل سرمایه­گذاری کم­تر گونه­های چندساله خزنده روی بذر باشد. در بین صفات مورد بررسی تنها درصد جوانه­زنی به اثر متقابل گونه × نور واکنش معنی­داری نشان داد. همچنین بالاترین درصد جوانه­زنی (75/66) در دمای 25 درجه سانتی­گراد و نور مداوم مشاهده شد که تفاوت معنی­داری با سایر تیمارها داشت. آگاهی از این­که چه چیزی زمان جوانه­زنی بذر را کنترل می­کند، می­تواند منجر به بهبود کنترل مؤثر علف­های هرز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of seed germination and seedling growth of annual (Artemisia annua), biennial (A. biensis willd) and perennial Artemisia (A. vulgaris L. ) species

نویسندگان [English]

  • Marjan Diyanat 1
  • Seyed Meisam Hoseini 2
چکیده [English]

In order to investigate effects of temperature and light on germination of three Artemisia species, a factorial experiment with four replications was conducted in laboratory of Science and Research Branch-Islamic Azad University in 2013. Factors were three species of Artemisia (annual, biennial and perennial), temperature at nine levels (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45°C) and light regime at three levels (dark, 14 light/10 dark and light). Results showed that maximum germination and seedling growth of perennial Artemisia was at 30 °C while it was 25 °C for two other species. Less the amount of studied characteristics such as germination percentage, radicle length, plumule length and seedling fresh in perennial Artemisia, possibly due to less investment of perennial weeds in seed production. Among investigated traits, germination percentage significantly influenced by species × light interaction. Highest percentage of germination (66.75) was seen at 25 °C and continuous light. This treatment is significantly different from other treatments. Knowledge about seed germination controlling factors will have an important role in weeds control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Light
  • Seedling growth
  • Temperature