کلیدواژه‌ها = اندازه‌ جنین
تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر طی رسیدگی در برخی از اکوتیپ‌های زیره‌ سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 131-144

10.22124/jms.2021.5216

سهیلا فقیهی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ الیاس سلطانی؛ غلام ‌علی اکبری


تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر طی رسیدگی در برخی از اکوتیپ‌های زیره‌ سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 491-504

10.22124/jms.2020.4645

سهیلا فقیهی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ الیاس سلطانی؛ غلام‌‌علی اکبری