کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
سنجش نسبت شکاف فن اوری برای بذر گواهی‌شده برنج رقم هاشمی

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 63-78

10.22124/jms.2023.7684

رضا اسفنجاری کناری؛ مهدی خانی؛ سید حسین پیمان