نویسنده = عباس قمری زارع
ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 15-26

10.22124/jms.2022.6142

فاطمه احمدلو؛ عباس قمری زارع؛ محسن کلاگری؛ آزاده صالحی؛ مهدیه صالحی وژده نظری


ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 370-359

10.22124/jms.2021.5285

فاطمه احمدلو؛ عباس قمری زارع؛ محسن کلاگری؛ آزاده صالحی؛ مهدیه صالحی وژده نظری